Általános Szerződési Feltételek

ELŐZMÉNYEK

https://woowwcars.hu az interneten elérhető adatbázis és kereső, melynek használati jogosultja a Wooww Holding Kft. (székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.; Cégjegyzékszám: 13 09 210056; Adószám: 28996099-2-13). Az adatbázist egészben vagy részben másolni, nyilvánossághoz közvetíteni kizárólag az adatbázis előállítójának illetve fenntartójának hozzájárulásával lehet (1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 84/A. § (1). Az engedély nélküli másolás vagy megjelentetés jogellenes cselekménynek minősül amely ellen a használati jogosult a tulajdonossal együtt minden jogi eszközzel fellép. Az adatbázis tulajdonosa és üzemeltetője a Wooww Holding Kft. (továbbiakban: Adatbázis Tulajdonos)

A Wooww Holding Kft. (továbbiakban: Üzemeltető), a honlapon böngésző, ajánlatkérést benyújtó felhasználók (továbbiakban: Felhasználó), illetve valamennyi igénybe vevő, érdeklődő részére a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a https://woowwcars.hu honlapon (továbbiakban: honlap) igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket.

A SZOLGÁLTATÁS, ANNAK TÁRGYA ÉS IGÉNYBEVÉTELE

Üzemeltető lehetőséget biztosít a honlapon található használt, valamint új-, teszt- vagy bemutató gépjárművek hirdetéseinek megtekintésére valamint jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók részére gépjárműfinanszírozásra vonatkozó ajánlatkérésre.

A honlap megtekintése és az azon történő keresés, ajánlatkérés ingyenesen és az ajánlatkérés kivételével regisztráció nélkül történik. Ajánlatkéréshez az ajánlatkérő űrlapon szereplő adatok megadása szükséges.
A gépjárműveket tartalmazó adatbázist Üzemeltető Adatbázis Tulajdonoson keresztül teszi elérhetővé, annak tartalmáért és naprakészségéért Üzemeltető felelősséget nem vállal.

Felhasználónak lehetősége van az általa kiválasztott gépjármű(vek)re Üzemeltető finanszírozó partnereitől (a továbbiakban: Finanszírozó Partner) finanszírozásra vonatkozó ajánlatot kérni. Négy finanszírozási lehetőség minden gépjármű esetében rendelkezésre áll: Nyílt végű pénzügyi lízing, zárt végű pénzügyi lízing, személyi hitel valamint tartósbérlet.
Az ajánlat a hirdetésben szereplő gépjárműre vonatkozik, ám nem garantálja az adott gépjármű megvásárlásának lehetőségét. Amennyiben a Felhasználó által kiválasztott gépjármű az ajánlat végleges elfogadásakor már nem áll rendelkezésre, Üzemeltető a gépjármű kategóriájának megfelelő hasonló gépjárművet ajánl fel Felhasználó részére.

Az ajánlatkérés elküldése után Üzemeltető visszaigazolja Felhasználó részére az ajánlatkérés sikerességét és továbbítja azt Finanszírozó Partnereinek, akik a rendelkezésre bocsátott adatok alapján írásbeli ajánlatot készítenek melyet e-mailben juttatnak el el Felhasználó részére. Felhasználónak lehetősége van a finanszírozási ajánlatok közül választani. Az ajánlat elfogadása írásban küldött értesítéssel válik érvényessé. A beérkezett visszaigazást követően Finanszírozó Partner az ajánlatot újból elbírálja – melynek során jogosult igazoló okiratokat bekérni Felhasználótól – majd végleges ajánlatot küld Felhasználó részére. Finanszírozó Partner jogosult a végleges ajánlat elfogadása előtt az ajánlatot visszavonni és a szerződéskötési folyamatot a Felhasználóval megszakítani. Amennyiben Felhasználó a végleges ajánlatot elfogadja, Üzemeltető megkezdi a gépjármű beszerzését és a megállapodásban vállalt határidőben Finanszírozó Partner rendelkezésére bocsátja. A finanszírozási megállapodásban szereplő feltételek Felhasználó általi teljesítése esetén Finanszírozó Partner bocsátja a gépjárműt Felhasználó rendelkezésére.

Jelen ÁSZF szerinti szolgáltatás nyújtása járulékos szerződésnek minősül, célja Finanszírozó Partner és Felhasználó között gépjármű finanszírozásra vonatkozó szerződéses jogviszony létrehozása, akik a közöttük létrejövő írásbeli szerződésben határozzák meg a finanszírozásra vonatkozó szerződés időbeli hatályát, megszűnését, annak részletes feltételeit valamint minden olyan kérdést, amelyet bármelyik fél lényegesnek minősít.

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK DÍJA

Üzemeltető a honlap használatát ingyenesen biztosítja, Felhasználó részére külön szolgáltatási díjat nem számít fel.

Felhasználó a részére megküldött finanszírozási ajánlatok egyikét sem nem köteles elfogadni, az általa választott finanszírozásra vonatkozó szerződés aláírását megelőzően bármikor, díjmentesen és indoklás nélkül elállhat.

FELELŐSSÉG

A honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak igénybevétele valamennyi igénybevevő saját kockázata és felelőssége.
Üzemeltető nem garantálja a honlapon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Üzemeltető azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.
Üzemeltető a honlap és annak részei megtekintéséből, lementéséből vagy elérhetetlenségéből, illetve a honlap és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából, az adatok törléséből vagy elvesztéséből, a szolgáltatás korlátozásából vagy kizárásból eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.

Üzemeltető nem felelős az abból származó kárért, hogy a Felhasználó adatai védelméről nem gondoskodott megfelelően, pl. jelszava könnyen megfejthető vagy azt harmadik személy tudomására hozta.

A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által üzemeltetett külső weboldalak tartalmáért az Üzemeltetőt semmiféle felelősség nem terheli.
Igénybevevő tudomásul veszi, hogy Üzemeltető nem felel az Adatbázis Tulajdonos által rendelkezésre bocsátott vagy a honlapon elhelyezett adatokért, képekért, hirdetésekért, információkért stb. (továbbiakban: tartalom), azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal.

A honlapot képező adatbázis tartalmát Üzemeltető nem jogosult ellenőrizni, a tartalomért Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett vagy rendelkezésre bocsátott tartalom Üzemeltető vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét, illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult megkereséssel fordulni a honlapot képező adatbázis üzemeltetője felé a kérdéses tartalom eltávolítása iránt.

Adatbázis Tulajdonos által rendelkezésre bocsátott vagy közzétett tartalomért, a tartalom által okozott vagy az azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag Adatbázis Tulajdonos tartozik felelősséggel. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, Adatbázis Tulajdonosa kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban Üzemeltetőnél felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére.

Mivel az internet nem tekinthető biztonságos hálózatnak, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében Üzemeltető a kártérítési felelősségét kizárja.
Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett tartalmat, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

Felhasználó és Finanszírozó Partner mint szerződő felek között írásban létrejött szerződések megszűnése kérdésében elsősorban az abban foglaltak az irányadók.

ADATVÉDELEM

A honlap használata és az elérhető szolgáltatások igénybevétele kapcsán kezelt személyes és egyéb adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató itt érhető el.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A honlap Üzemeltető szellemi tulajdonát képezik és előzetes írásbeli engedélye nélkül részben vagy egészben történő bármilyen jellegű felhasználása tilos, kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt szabad felhasználás eseteit. A https://woowwcars.hu az ISZT által bejegyzett domain név. Üzemeltető az esetleges jogsértés esetén annak elhárítása és kárának megtérítése érdekében minden szükséges jogi lépést megtesz.

Üzemeltető honlapján elérhető bármely szolgáltatás igénybevétele esetén valamennyi igénybevevőre a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
A honlap és hozzá kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele (és az ezzel kapcsolatos szerződések megkötése) magyar nyelven lehetséges.

A honlap használatával Felhasználó nem köt szerződést Üzemeltetővel, Üzemeltető csupán közvetítőként jár el Felhasználó és Finanszírozási Partner közötti szerződés megkötése érdekében. A Felhasználó és Finanszírozási Partner közötti szerződés megkötése nem minősül távollévők között kötött szerződésnek, Üzemeltető azt nem iktatja, utóbb nem hozzáférhető.Az adatbeviteli hibák korrigálására az ajánlatkéréskor a beviteli mezők módosításával valamint az ajánlat elküldése után bármikor, írásban van lehetőség. A honlap használatával igénybe vehető szolgáltatásokról és azok feltételeiről jelen ÁSZF 1. pontja ad tájékoztatást.

Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozik, és szavatol azért, hogy az ÁSZF-ben foglalt feltételeknek eleget tesz.
Gazdasági társaság képviseletében eljáró Felhasználó a képviseleti jogosultságát kétség esetén hitelt érdemlően (megfelelő okirat bemutatásával) bizonyítani köteles. Üzemeltető az ezzel kapcsolatos visszaélésekért felelősséget nem vállal.
Az Üzemeltetővel jogviszonyban álló valamennyi Felhasználó köteles a közte és az Üzemeltető között fennálló jogviszony során tudomására jutott vagy számára hozzáférhetővé váló, az Üzemeltető üzletit titkát képező információt védeni, azokat a vonatkozó jogszabályok szerint, bizalmasan kezelni.

Üzemeltető a jelen Általános Szerződési Feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja.
Jelen ÁSZF-re a magyar jog irányadó. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Jelen ÁSZF 2019. február 17. napján lép hatályba.